Søknad om stønad til NAV

Det er kun legespesialister som kan søke NAV om støtte til ortopediske hjelpemidler.

NAV dekker nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler til personer med varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene.

Inngangsporten til en søknad er en legespesialist eller sykehuslege med fullmakt. Spesialisten vurderer om tilstanden er egnet for et ortopedisk hjelpemiddel, eller om kirurgi eller annen behandling er et bedre alternativ. Søknaden skrives på skjema for ortopediske hjelpemidler NAV 10-07.10.

Søknaden sendes til et ortopedisk verksted, der den vurderes av en ortopediingeniør. Vanligvis blir pasienten da innkalt til en vurdering, for å avklare hvilket hjelpemiddel som er best egnet, og utformingen av dette. Ofte tar man mål til hjelpemiddelet samtidig.

Når søknaden er signert av både rekvirent, ortopediingeniør og pasient, sendes den til NAV for behandling. Nødvendige hjelpemidler er en rettighet nedfelt i Folketrygdloven. Saksbehandler hos NAV bruker rundskrivet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som grunnlag når de behandler søknaden.

Det er flere veier som kan føre til en søknad om ortopediske hjelpemidler. Selv om de fleste nok er innom fastlegen sin første gang, kan behovet for hjelpemiddelet oppstå under behandling i spesialisthelsetjenesten. Da skrives ofte søknaden direkte av behandlende sykehuslege. Private spesialister kan ta imot henvisninger fra fysioterapeuter, ortopediingeniører eller fra pasienten selv. Det er likevel normalt at rekvirenten sender en epikrise til fastlege til orientering.

Når vedtak fra NAV er klart, kan vi starte jobben med å produsere hjelpemiddelet. I mange tilfeller er utfallet av søknaden så klart at vi starter tilpassingen før vedtaket er kommet. I slike tilfeller må ortopediingeniøren og pasienten avklare seg i mellom hvem som tar ansvaret dersom det blir et avslag.

Ventetiden til de ulike instansene kan variere. Både legespesialist, ortopediingeniør og NAV kan ha fra noen dager til flere ukers ventetid/behandlingstid.

En søknad er gyldig i 5 eller 10 år, og kan fornyes av brukeren selv. Fastlegen kan forlenge denne perioden med det samme antall år én gang, før pasienten må ha ny vurdering av spesialist.